Privacy

Waarover u akkoord gaat i.v.m. de gegevensverwerking.

U gaat akkoord dat het Lokaal Overlegplatform (LOP) Heusden-Zolder BaO de ingevulde persoonsgegevens conform haar privacy beleid behandelt. Als u de gegevens verzendt, geeft u ons toestemming om ze te gebruiken voor het aanmelden van uw kind tijdens het huidige aanmeldjaar en voor de evaluatie van de aanmeldingsprocedure. We verwijderen deze gegevens uit de database van V-ICT-OR na het einde van het schooljaar waarvoor het kind wordt aangemeld. U hebt altijd het recht om uw gegevens in te zien, foute gegevens aan te passen of te verwijderen. Neem contact op lop.heusdenzolderbasis@vlaanderen.be. Vermoedt u dat iemand uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het via lop.heusdenzolderbasis@vlaanderen.be. U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtscommissie.